Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2019. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση της διεθνούς εμπειρίας και η ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων, καλών πρακτικών και εφαρμοσμένων πολιτικών για τη δίκαιη κλιματική μετάβαση και την προώθηση των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης –οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική– σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται από έναν κύκλο συνεργατών («Κύκλος Βιώσιμης Ανάπτυξης») με σημαντική διεπιστημονική και επαγγελματική εμπειρία σε ένα εύρος πεδίων που άπτονται των ζητημάτων βιώσιμης ανάπτυξης (αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική, φυσικοί πόροι και ενέργεια, αγροτοδιατροφικός τομέας, κυκλική οικονομία, πολιτικές για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, περιβαλλοντικό δίκαιο, βιώσιμος τουρισμός, νησιωτικότητα, κ.λπ.).

Βασική θέση του ΕΝΑ είναι ότι η έννοια της βιωσιμότητας δεν μπορεί να προσεγγίζεται με ουδέτερους, επιφανειακούς και υπολειμματικούς -ως προς το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης- όρους. Η ενσωμάτωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στον πυρήνα των πολιτικών για την οικονομία και το μετασχηματισμό της -ειδικά στη μετα-Covid19 εποχή- αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να αποτραπεί το σενάριο επιστροφής σε μια αναπτυξιακή «κανονικότητα» που θα χαρακτηρίζεται από υψηλές κοινωνικές ανισότητες, ενδογενή αστάθεια, χαμηλή αποτελεσματικότητα, έλλειμμα ανθεκτικότητας έναντι νέων κρίσεων και υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ | Συντονιστής: Γιάννης Ευσταθόπουλος

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προσαρμογή & Ανθεκτικότητα της Ελληνικής Οικονομίας στην Κλιματική Αλλαγή: Τομεακές & Τοπικές Διαστάσεις

Τις τομεακές και τοπικές προκλήσεις της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα ανέδειξε η εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης…

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Oι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας: Πολιτικές & μέτρα προσαρμογής

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΝΑ συνεχίζει τον κύκλο δημοσιεύσεων αφιερωμένο στις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής (ΚΑ) και στην κλιματική…

Δείτε περισσότερα