Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

 

Το ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής, κοινωνικο-πολιτικής και πολιτισμικής κρίσης, οι παραδοσιακοί θεσμοί της δημοκρατίας και της πολιτικής αμφισβητούνται και τα υπάρχοντα πολιτικά υποκείμενα υφίστανται την απαξίωση της κοινωνίας.

Προκύπτει επομένως η ανάγκη για μορφές συλλογικής δράσης που θα υπερβαίνουν με δημιουργικό τρόπο την κρίση εκπροσώπησης στον ελληνικό δημόσιο χώρο και θα αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς.

Το ΕΝΑ αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα μέρος ενός ευρύτερου, προοδευτικού και αριστερού κινήματος ιδεών για την αλλαγή της κοινωνίας. Δε θα περιοριστεί στο να ανακυκλώνει ένα αποστειρωμένο θεωρητικό υλικό που αφορά στους λίγους, αλλά αντιθέτως θα επιχειρήσει να εμπνεύσει τους πολλούς, να ενεργοποιήσει την κοινωνία στο μέτρο που του αναλογεί.

Το ΕΝΑ είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό κέντρο. Αποτελεί ένα βήμα ελεύθερου διαλόγου και ένα χώρο δημιουργίας και διάδοσης εναλλακτικών ιδεών με τελικό στόχο το μετασχηματισμό τους σε εφαρμόσιμες θεωρίες και πολιτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Όλη η Ιδρυτική Διακήρυξη του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

Ena Institute

Στόχοι

Η συμβολή στη συγκρότηση ενός νέου υποδείγματος κοινωνικής οργάνωσης στη βάση της δίκαιης και αλληλέγγυας οικονομίας, της διευρυμένης δημοκρατικής συμμετοχής και των αξιών της ριζοσπαστικής οικολογίας και του πρωτοποριακού πολιτισμού.

Η συμβολή στον ξεκάθαρο και ουσιαστικό διαχωρισμό του όντως νέου από το πράγματι παλιό. Στόχος του δεν είναι μόνο η απλή περιγραφή ή και η κριτική της πραγματικότητας, αλλά η κατάθεση της νέας εναλλακτικής πρότασης.

Η ενίσχυση των πολιτικών προϋποθέσεων της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προάσπισης του γενικού συμφέροντος και της άρσης των ανισοτήτων.

Η δημιουργία ενός πρωτότυπου πεδίου έρευνας, μελέτης, διαλόγου και δράσης για μία πολιτική υπέρ των κοινωνικών αναγκών και των συμφερόντων των υποτελών τάξεων, για την έξοδο από την πολυεπίπεδη κρίση, για μια νέα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα ισότητας και δικαιοσύνης.