Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ. Σκοπός είναι να παρέχει έγκυρη, συστηματική και σφαιρική πληροφόρηση για τις τάσεις και τις εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς την ιδρυτική Διακήρυξη του ΕΝΑ, αποσκοπεί στην καταγραφή του κοινωνικού αποτυπώματος των οικονομικών πολιτικών στην ευημερία και την ανάπτυξη, αξιοποιώντας εκλεκτικά δείκτες διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων.

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από επίσημες πηγές. Η ανάλυση και η ερμηνεία τους γίνεται από την Ομάδα Οικονομικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του ΕΝΑ.