Η συζήτηση και οι πρακτικές γύρω από τα κοινά και την ομότιμη παραγωγή (commons & P2P) αποκτούν αυξανόμενη δυναμική, με διαρκώς διευρυνόμενο ακροατήριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόσο σε επίπεδο θεωρίας, όσο και σ’ εκείνο των εφαρμοσμένων πολιτικών τα κοινά αναδεικνύονται ως ένα πεδίο εντός του οποίου αναζητούνται σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις σε παλιά και νέα προβλήματα, με έμφαση στην αλλαγή του μοντέλου παραγωγής στο πλαίσιο της οικονομίας έντασης γνώσης και της ψηφιοποίησης. Με αυτά τα δεδομένα το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συγκροτεί το Παρατηρητήριο των Κοινών και εντάσσει με συστηματικό τρόπο στους άξονες των εργασιών του τη θεματική των κοινών και της ομότιμης παραγωγής, με στόχο την παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση και τη διαμόρφωση ενός χώρου ανάδειξης και ανταλλαγής εμπειριών και καλών παραδειγμάτων.

Δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου:

-Η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στην Ελλάδα σε ερευνητικό υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων, όπως προκύπτει από την εργασία πλήθους φορέων και μελετητών σε διεθνές επίπεδο

-Η παρουσίαση ινστιτούτων, ακαδημαϊκών φορέων, κινημάτων, πρωτοβουλιών, συλλογικοτήτων και κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των κοινών και της ομότιμης παραγωγής

-Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου ως κόμβου διεθνούς δικτύωσης για περαιτέρω συνέργειες στον τομέα

-Η καταγραφή, προώθηση και επεξεργασία προτάσεων εφαρμοσμένων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

 

Παρατηρητήριο των Κοινών του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ | Συντονίστρια: Δώρα Κοτσακά

Παρατηρητήριο των Κοινών

DMA & DSA: Μία αναλυτική καταγραφή της προσπάθειας της ΕΕ για τη ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών & της ψηφιακής οικονομίας

Η προσπάθεια ρύθμισης της ψηφιακής τεχνολογίας και ειδικότερα των ψηφιακών κολοσσών συνιστά μία πρωτοβουλία της ΕΕ η οποία την τοποθετεί…

Δείτε περισσότερα