Οι ασκούμενες πολιτικές και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων συζητήθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και το Δίκτυο Πράξη/ΙΤΕ με θέμα «Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ως καταλύτης της βιώσιμης ανάπτυξης».

Στη συζήτηση πήραν μέρος ο Οικονομολόγος και Συντονιστής της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Γιάννης Ευσταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λόης Λαμπριανίδης, ο Κώστας Καταχανάκης (Manager, Συμβολαιακή Τραπεζική & Αναπτυξιακά Προγράμματα) από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ο Διευθυντής Δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Γιώργος Επανωμεριτάκης και η Δρ. Μαρία Μακριδάκη, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου Kωνσταντίνος Ζωνίδης και ο Γενικός Διευθυντής της Bασίλειος Τσουκανέλης. Συντονίστρια ήταν η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου.

Στην παρέμβασή του ο Γιάννης Ευσταθόπουλος επικεντρώθηκε στις προβλεπόμενες από την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική δράσεις για τη στήριξη και ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Όπως επισήμανε ο κ. Ευσταθόπουλος, ο χώρος των ΜμΕ χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλομορφία (διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων, επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς και κλάδους, διαφορετικά χαρακτηριστικά και νομικές μορφές), γεγονός που εξηγεί γιατί η σχετική πολιτική αποτελεί ίσως τον ορισμό του «οne size does not fit all». Εκθέτοντας τις βασικές αρχές της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τις ΜμΕ, ο κ. Ευσταθόπουλος τόνισε την ανάγκη χάραξης και εφαρμογής ενεργητικών και πολυδιάστατων πολιτικών για κοινωνικούς, κατανεμητικούς και αναπτυξιακούς λόγους αλλά και για λόγους που συνδέονται με την ενδογενή βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως επισήμανε, οι πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν ολιστικό χαρακτήρα, ώστε να καλύπτουν ισορροπημένα διάφορες ανάγκες, και να περιλαμβάνουν δράσεις για μια «δεύτερη ευκαιρία», για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και την έγκαιρη προειδοποίηση των επιχειρήσεων όταν αυτές αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, στοχευμένες πολιτικές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας – τιμής των επιχειρήσεων αλλά και δράσεις για τον παραγωγικό και ποιοτικό μετασχηματισμό της εγχώριας επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας: «Η συζήτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντανακλά και συμπυκνώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα διλήμματα που υπάρχουν για το μέλλον της οικονομίας αλλά και τις αναγκαίες ισορροπίες που πρέπει να επιτευχθούν για τη δημιουργία ενός «ενάρετου κύκλου» μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης», συμπέρανε ο Γ. Ευσταθόπουλος.

Η παρουσίαση του Γιάννη Ευσταθόπουλου

Την ανάγκη οικοδόμησης ενός ισχυρού τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας αλλά και της οικονομικής δημοκρατίας, τόνισε στην εισήγησή του ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης. Ο κ. Λαμπριανίδης υποστήριξε ότι, παρότι το πλήθος και το πολύ μικρό μέγεθος των ΜμΕ οδηγεί σε δυσλειτουργίες, ενέχει μια ιδιαίτερα θετική διάσταση: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας και, με αυτή την έννοια, μπορούν υπό κατάλληλες συνθήκες να διασφαλίσουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αλλά και οικονομική δημοκρατία.

«Στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία στην οποία ζούμε κάθε ΜμΕ -ακόμη κι ένα μικρό μαγαζί της γειτονιάς- θα πρέπει, με την αλματώδη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, να μπορεί να πουλάει τα προϊόντα του σε τιμές που είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τις ελληνικές ΜμΕ, οι οποίες  σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αγωνίζονται σχεδόν μόνες και χωρίς κεντρική στήριξη», σημείωσε ο κ. Λαμπριανίδης, υπογραμμίζοντας ότι μέσω της ανάπτυξης ενός ισχυρού τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό ανάχωμα στην ανέλεγκτη και ασύδοτη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΓΓ αναφέρθηκε στην πρόσφατη θεσμοθέτηση Δομής Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο την εξατομικευμένη υποστήριξη για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους ικανότητας. Ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρθηκε, τέλος, στη θεσμοθέτηση ενός νέου καθεστώτος ενισχύσεων που αφορά στοχευμένα τις μικρομεσαίες εκείνες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προώθηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε ο Κώστας Καταχανάκης. Όπως εξήγησε, «τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι δάνεια που καλύπτουν το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών όλων των επιχειρήσεων», από τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, νέες τεχνολογίες κ.ά.) ως τη χρηματοδότηση της καθημερινής ρευστότητας των επιχειρήσεων (κεφάλαιο κίνησης, προμήθεια προϊόντων και πρώτων υλών).

Το χαμηλότερο κόστος (μικρότερα επιτόκια), η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και η παροχή δανείων με χαμηλές διασφαλίσεις είναι, σύμφωνα με τον κ. Καταχανάκη, τα βασικότερα πλεονεκτήματα των χορηγούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, ενώ η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς στην τοπική οικονομία, μέσω της στήριξης των ΜμΕ, της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, της ενεργού θέσης στην Κοινωνική Οικονομία, της στήριξης της εξωστρέφειας και της προώθησης των εξαγωγών, είναι ένας απο τους κυριότερους στόχους της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Ο Γιώργος Επανωμεριτάκης τόνισε, από την πευρά του, ότι στόχος είναι η Κρήτη «να εξελιχθεί σε μία από τις δυναμικότερες περιφέρειες της ΕΕ, σε μια νησιωτική περιφέρεια-πρότυπο ανάπτυξης στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας, της μεταποίησης, της ενέργειας και της εφαρμοσμένης έρευνας». Όπως είπε, η πρόκληση για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι να συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας βιώσιμες πρωτοβουλίες σε όλο το νησί ή συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση εγχειρημάτων τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων φορέων.

«Τα προϊόντα των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι ειδικά σχεδιασμένα για τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οφείλουν να έχουν προνομιακό χαρακτήρα για τους συνεταίρους τους», σημείωσε ο κ. Επανωμεριτάκης.

Η παρουσίαση των κυρίων Καταχανάκη & Επανωμεριτάκη

Για τις υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας προς τις ΜμΕ μίλησε η Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ Μαρία Μακριδάκη. Στόχος του Δικτύου, όπως είπε, είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εργαστηρίων, συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία και προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη διεθνή συνεργασία.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια αφορούν την πληροφόρηση, τη μεσολάβηση και την υποστήριξη, με τη βοήθεια ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών όπως το Enterprise Europe Network, το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) και η Διεθνής Συνεργασία.

Η παρουσίαση της Δρ. Μαρίας Μακριδάκη

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου Kωνσταντίνος Ζωνίδης υπογράμμισε ότι σκοπός της είναι να αποτελέσει «αρωγό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που με βεβαιότητα λειτουργεί ως καταλύτης της βιώσιμης ανάπτυξης, για την έξοδο της χώρας από την κρίση».

Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Ηπείρου Bασίλειος Τσουκανέλης σημείωσε, με τη σειρά του, πως «αν οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, θα έπρεπε να τις είχαμε εφεύρει». «Τώρα υπάρχουν. Μένει να μεγαλώσουν περαιτέρω», τόνισε, καλώντας την πολιτεία, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες να τις στηρίξουν.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση