Με τον όρο PCP, Public Community Partnerships (Συμπράξεις Δημοσίου & Κοινότητας/ΣΔΚ) περιγράφεται η πολιτική την οποία ανέπτυξαν πλήθος πόλεων και πολιτών προκειμένου να διαχειριστούν από κοινού τα αναγκαία αγαθά.

Το TNI (Transnational Institute) μελέτησε και κατέγραψε 80 περιπτώσεις από όλο τον κόσμο στη βάση μεθοδολογικών κριτηρίων που αφορούσαν τη δομή της ιδιοκτησίας, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση των συνεργασιών. Σε αυτήν τη μελέτη παρουσιάζονται καινοτόμες προσεγγίσεις μεταξύ δημόσιων θεσμών και συλλογικών οργανώσεων πολιτών, με στόχο τη συνδιαμόρφωση ιδεών και την υλοποίησή τους στο πεδίο των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Μπορούμε να εντοπίσουμε μεγάλη ποικιλία θεσμικών παρεμβάσεων σε μία γκάμα η οποία καλύπτει από τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και την ενδυνάμωση των πολιτών και των εργαζομένων στη φροντίδα, έως τους οργανωμένους και δικτυωμένους σε συνεργατικά εγχειρήματα εργαζόμενους σε τοπικές αλυσίδες παραγωγής τροφής, συνεταιρισμούς μη κερδοσκοπικής αστικής ανάπτυξης και πλήθος άλλων.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι Συμπράξεις Δημοσίου & Κοινοτήτων είναι σε θέση να αποδεσμεύσουν τοπική γνώση και να ενδυναμώσουν τους πολίτες συνδυάζοντας τη διοίκηση της πόλης και την πολιτική εξουσία με τις δυνατότητες των κατοίκων της. Πολλές πόλεις και πολίτες έχουν επινοήσει νέους τρόπους για να διαχειριστούν απαραίτητους πόρους όπως το νερό, η ενέργεια, η κατοικία, η φροντίδα, η τροφή, ο αστικός χώρος κ.α.

Αναγνωρίζοντας ότι η δημόσια ιδιοκτησία παίζει καίριο ρόλο στην προστασία του κλίματος και στην κοινωνική συμπερίληψη, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι Συμπράξεις Δημοσίου & Κοινοτήτων συνιστούν ένα ζωτικό εργαλείο προκειμένου να είναι και δημοκρατική στη διαχείρισή της. Την ίδια στιγμή, οι ΣΔΚ δεν προορίζονται να αναλάβουν ή να υποκαταστήσουν την αρμοδιότητα του δημοσίου, αλλά να δημιουργήσουν προστιθέμενη κοινωνική και δημοκρατική αξία. Ισχυροί και επαρκώς χρηματοδοτημένοι δημόσιο θεσμοί συνιστούν το απαραίτητο σημείο έναρξης.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά δέκα διεθνείς εμπειρίες οι οποίες αξιοποιούν πολιτικές όπως η δημόσια και συλλογική ιδιοκτησία, η συν-διοίκηση και τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο την κλιμάκωση των εγχειρημάτων, ενώ παράλληλα υπογραμμίζονται τα χρήσιμα εργαλεία και οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε κάθε περίπτωση. Τη μελέτη ολοκληρώνει ένας αναλυτικός κατάλογος στον οποίο περιγράφονται συνοπτικά 80 περιπτώσεις από διαφορετικά μέρη του κόσμου και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους.

Κοινός τόπος σε όλες τις προσπάθειες που επιλέχθηκαν είναι η πολιτική επιλογή των τοπικών αρχών και κοινοτήτων να αναπτύξουν συμμετοχικούς μηχανισμούς δημοκρατικής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Νέοι θεσμοί αναδύονται και υποστηρίζουν αυτού του τύπου τις συμπράξεις, επιβλέπουν την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και των ευκαιριών που δίνονται, ενώ παράλληλα παράσχουν γνώση και εκπαίδευση.

[ Η μελέτη του TNI ]

 

Tο βίντεο που συνοδεύει την έκδοση: