Το Iνστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ προσκαλεί ερευνήτριες /- ές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της προκήρυξης Marie Skłodowska–Curie Postdoctoral Fellowship 2023 στον τομέα των κοινωνικών ή/και πολιτικών επιστημών με αντικείμενο την μετανάστευση.

Η προκήρυξη του ΕΝΑ αφορά μόνο στις Ευρωπαϊκές Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες (European Postdoctoral Fellowships) που απευθύνονται σε ερευνήτριες/ές οποιασδήποτε εθνικότητας, οι οποίες/οι επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο ΕΝΑ Ινστιτούτο για διάστημα 12-24 μηνών.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων για Marie Skłodowska–Curie  (διαθέσιμα εδώ):

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιες /-ιοι:

  • μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας.
  • πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (13 Σεπτεμβρίου 2023). Οι υποψήφιοι/-ες που έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή και έχουν λάβει τη τελική έγκριση για την απονομή του τίτλου  θα θεωρηθούν επίσης επιλέξιμοι για υποβολή αίτησης.
  • Πρέπει να διαθέτουν κατά μέγιστο οκτώ (8) έτη ερευνητικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης, από την ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού διπλώματος έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Μη-ερευνητική επαγγελματική εμπειρία δεν προσμετράται.
  • Κινητικότητα: Δεν πρέπει να έχουν διαμείνει ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών κατά τους τελευταίους 36 μήνες που προηγούνται της προθεσμίας υποβολής της πρότασης.

Οι ερευνήτριες /-ές που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΕΝΑ για υποβολή πρότασης θα πρέπει, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη, καλούνται να στείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (με θέμα Marie Curie) έως τις 9 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (2 σελίδες),
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 3 σελίδες) που να αποτυπώνει την ερευνητική εμπειρία,  μια σύντομη περίληψη του διδακτορικού (abstract), και  δημοσιεύσεις.

Προθεσμία υποβολής για αιτήσεις ενδιαφέροντος στο ΕΝΑ: 9 Ιουνίου 2023

Η επιλογή των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης των αιτήσεων. Οι υποψήφιες /-ιοι θα ενημερωθούν για το κατά πόσο επιλέχθηκαν. Οι προτάσεις που θα επιλεχθούν θα ετοιμαστούν από την/ον ερευνήτρια/ή με την καθοδήγηση της Δρ. Αγγελικής Δημητριάδη.