Στο κείμενο εργασίας που ακολουθεί υποστηρίζεται ότι η παρατηρούμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στη βάση των πολιτικών και μέτρων που έχουν ληφθεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, αν και σημαντική, απαιτείται να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί με την ελληνική στρατηγική για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (4ΒΕ) που θα συμπεριλάβει θέματα βιομηχανικής πολιτικής και θα εξασφαλίσει τη θέση της χώρα μας στον διεθνή ανταγωνισμό της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, διασφαλίζοντας μεσομακροχρόνια  τη βιωσιμότητα  και τη σύγκλισή της με τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσής της προτείνεται να επιλεγούν κατόπιν προσεκτικής αναζήτησης και ανοικτής διαβούλευσης ανάμεσα στους stakeholders, ορισμένες τεχνολογικές και οικονομικές αλυσίδες αξίας αιχμής στην αναδυόμενη τεχνολογική επανάσταση, όπου η χώρα μας έχει τη δυνατότητα  να  επιδιώξει ηγετική θέση, ώστε να καρπωθεί και τα σημαντικά επακόλουθα οφέλη.

Η αναζήτηση αυτή πρέπει να γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (επιχειρηματική και τεχνολογική καινοτομία + οικονομική δραστηριότατα + ερευνητική αιχμή + διαθεσιμότητα πόρων), σε μια κατεύθυνση ωστόσο προσαρμογής και ει δυνατόν ενεργής παρέμβασης της χώρας μας στις ήδη διαμορφούμενες ευρωπαϊκές στρατηγικές αλυσίδες αξίας, που στοχεύουν να διατηρήσουν την ΕΕ σε ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια οικονομία.

Τέλος, υποστηρίζεται ότι η υλοποίηση των ανωτέρω απαιτεί μία συγκροτημένη και ισχυρή δημόσια παρέμβαση, ασφαλώς με την ενεργό συνδρομή των κοινωνικών εταίρων. Κάτι τέτοιο απαιτεί ταυτόχρονα σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο που το κράτος σχεδιάζει, συντονίζει-υλοποιεί και ελέγχει τις δημόσιες πολιτικές που αναπτύσσει.

 

* Μελέτη του 

Λόη Λαμπριανίδη, Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης