Ένα νέο οικονομικό μοντέλο, το οποίο αποδίδει σημασία στην εγγύτητα της παραγωγής με τους τελικούς καταναλωτές άρχισε να αναπτύσσεται από το 2010. Η ανάδυση του εν λόγω μοντέλου, το οποίο φαίνεται να διαδέχεται το «μερκαντιλιστικό μοντέλο ανάπτυξης» της Γερμανίας και Κίνας, που αναδείχθηκε στην δεκαετία του ’90 και το οποίο εστιάζει στην αύξηση των εξαγωγών, είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων και τάσεων. Ξεχωρίζουν η τάση για αύξηση του κόστους παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, η επιδίωξη για μείωση του κόστους μεταφοράς, η εμφάνιση εμποδίων στην μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, αλλά και «πολιτικοί» παράγοντες, όπως οι απαιτήσεις των κοινωνιών για προϊόντα με υψηλότερο ποσοστό εγχώριων συστατικών.

Το νέο μοντέλο φαίνεται, επίσης, να αντιβαίνει στο φαινόμενο της πόλωσης στην αγορά εργασίας, που εντάθηκε στην περίοδο της κρίσης στις χώρες του ΟΟΣΑ, με την εμφανή επικράτηση του δίπολου της υψηλά αμοιβόμενης εργασίας -πνευματικού χαρακτήρα- και της χαμηλόμισθης εργασίας. Η μεσαία τάξη βυθίστηκε στο φαινόμενο της πόλωσης, καθώς η μείωση της ζήτησης για εργασίες μεσαία αμειβόμενες, κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας, αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση των εισοδημάτων και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων. Η μετάβαση από το μερκαντιλιστικό μοντέλο στο παραγωγικό αυτό μοντέλο αναδεικνύει τον ρόλο-κλειδί της μεσαίας τάξης και ταυτόχρονα, τον ρόλο της κλαδικής εξειδίκευσης ως προς την ύπαρξη δραστηριοτήτων ικανών να παράξουν θέσεις απασχόλησης με ανάλογα εισοδήματα.

Συγκεκριμένα, αν οι επενδύσεις κατευθυνθούν εκεί όπου υπάρχει ισχυρή ζήτηση από τους τελικούς αγοραστές, τότε θα αναδυθεί μια ισχυρή μεσαία τάξη ικανή να διατηρήσει την έντονη ζήτηση ως πόλο έλξης επενδύσεων, καθώς το μεμονωμένο ποσοστό των πλουσίων δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επαρκή ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Συγκρίνοντας τις παραγωγικές επενδύσεις και την εγχώρια ζήτηση στις χώρες του ΟΟΣΑ, από το έτος 2010, παρατηρείται αυξημένη εγχώρια ζήτηση εκεί όπου αυξάνονται οι παραγωγικές επενδύσεις, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη με τίτλο The importance of having aprosperous middle class από το Τμήμα Ερευνών του γαλλικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Natixis εδώ.