Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ. Σκοπός είναι να παρέχει έγκυρη, συστηµατική και σφαιρική πληροφόρηση για τις τάσεις και τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς την ιδρυτική Διακήρυξη του ΕΝΑ, αποσκοπεί στην καταγραφή του κοινωνικού αποτυπώµατος των οικονοµικών πολιτικών στην ευηµερία και την ανάπτυξη, αξιοποιώντας εκλεκτικά δείκτες διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων και ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων.

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από επίσηµες πηγές. Η ανάλυση και η ερµηνεία τους γίνεται από την Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του ΕΝΑ. Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων θα επικαιροποιείται σε µηνιαία βάση.

Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων απευθύνεται τόσο στον ειδικό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεντρωµένα στοιχεία µιας σφαιρικής ανάλυσης όσο και στον µη ειδικό που αναζητά την ενηµέρωση µε κατανοητό τρόπο για ένα πλήθος θεµάτων που αφορούν στην ευηµερία πέρα από τη στενή οικονοµική της διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο δείκτη ΑΕΠ και τις συνιστώσες του.

Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων έχει ως προτεραιότητα την ενσωµάτωση δεικτών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις επιδόσεις σε βασικούς τοµείς όπως η απασχόληση, η ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική δικαιοσύνη, το βιώσιµο περιβάλλον και η προσωπική ευηµερία. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί τους δείκτες των στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, τους δείκτες της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη «Ευρώπη 2020» αλλά και δείκτες κοινωνικής ευηµερίας από έρευνες της Eurostat και της Παγκόσµιας Τράπεζας.

 

Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου ΕΝΑ

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Η. Κωσταράκος (ESRI)