Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων είναι µια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ. Στόχος είναι η παροχή έγκυρης, συστηµατικής και σφαιρικής πληροφόρησης για τις τάσεις και εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς την ιδρυτική Διακήρυξη του ΕΝΑ, το Δελτίο ιχνηλατεί το κοινωνικό αποτύπωµα των οικονοµικών πολιτικών στην κοινωνική ευηµερία και την ανάπτυξη, αξιοποιώντας επιλεκτικά δείκτες διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων και ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων.

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από επίσηµες πηγές. Η ανάλυση και ερµηνεία τους γίνεται από την Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του ΕΝΑ. Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων θα επικαιροποιείται σε µηνιαία βάση.

Απευθύνεται τόσο σε ειδήµονες που θέλουν να έχουν γρήγορη πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση και ανάλυση σε συνοπτική και συγκεντρωτική µορφή, όσο και σε µη ειδικούς που ενδιαφέρονται για µια κατά το δυνατόν εύληπτη και κατατοπιστική παρουσίαση ενός µεγάλου όγκου µεγεθών που σχετίζονται µε την κοινωνική ευηµερία πέρα από τη στενή οικονοµική της διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο δείκτη ΑΕΠ και τις συνιστώσες του.

Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων αποβλέπει πρωτίστως στην ενσωµάτωση δεικτών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις επιδόσεις σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας όπως η απασχόληση, η ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η κοινωνική δικαιοσύνη και ευηµερία. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί τους δείκτες των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, τους δείκτες της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη Ευρώπη 2020 αλλά και δείκτες κοινωνικής ευηµερίας που προτείνονται σε έρευνες της Eurostat και της Παγκόσµιας Τράπεζας.

Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: Αιµ. Μαρσέλλου – Η. Κωσταράκος (ESRI)