Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΝΑ δημοσιεύει την τρίτη ανάλυση στο πλαίσιο του κύκλου μελέτης των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Μετά τις δημοσιεύσεις των δύο πρώτων αναλύσεων για το φαινόμενο των πλημμυρών και των ακραίων ξηρασιών, η τρίτη δημοσίευση αφορά τις επιπτώσεις στο έδαφος και στη γη. 

 – – –

Ο ρόλος του εδάφους και της γης στην επίτευξη του στόχου της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) για μείωση των εκπομπών του CO 2 κατά 45% μέχρι το έτος 2030, προκειμένου να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας έως 1.5°C, θεωρείται καθοριστικός. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η ανάδειξη των λειτουργιών του εδάφους που συνδέονται με την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Το έδαφος επηρεάζει και επηρεάζεται από το κλίμα. Αποτελεί ταυτόχρονα αποθήκη και πηγή αερίων του θερμοκηπίου και ανάλογα με τη διαχείρισή του από τον άνθρωπο, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Η διαχείριση του εδάφους πρέπει να γίνεται με μεθόδους και συστήματα που αυξάνουν την απορρόφηση και δέσμευση Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) και ελαχιστοποιούν τις εκπομπές αυτών στην ατμόσφαιρα. Τέτοια συστήματα διαχείρισης είναι εκείνα που προστατεύουν τα εδάφη από τη διάβρωση και τη χημική υποβάθμισή τους. Αυτά είναι τα συστήματα μειωμένης κατεργασίας που ευνοούν τη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητάς τους.

Στην Ελλάδα, επικρατέστερη μορφή διαχείρισης αποτελεί το συμβατικό σύστημα το οποίο είναι αιτία ταχείας υποβάθμισης των εδαφών, κυρίως μέσω της διάβρωσης τους, έχοντας αυξήσει τον κίνδυνο της ερημοποίησης σε μεγάλο ποσοστό των εκτάσεων της χώρας. Την πρόκληση αυτών των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων ευνοεί η νομοθεσία και η ανοχή από την πλευρά της Πολιτείας, που δεν προτάσσει την προστασία της γης και ιδιαίτερα της παραγωγικής, οδηγώντας σε σημαντική υποβάθμιση και συρρίκνωσή της με αλλαγή χρήσης. Επίσης, σημειώνεται η υποτονική παρακολούθηση από πλευράς Πολιτείας των διεθνών πρωτοβουλιών για την προστασία της γης και την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι σοβαρές αδυναμίες που παρουσιάζει η χώρα μας απαιτείται αλλαγή της στάσης της Πολιτείας, η οποία πρέπει να αυξήσει δραστικά το ενδιαφέρον της για την προστασία του εδάφους με την εφαρμογή των μέτρων που περιέχονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, που καταρτίσθηκε πριν από 20 χρόνια και δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Επίσης απαιτείται η αναθεώρηση της νομοθεσίας προς την κατεύθυνση της προστασίας της γης μέσω της οριοθέτησής και αξιολόγησής της και μέσω της λήψης μέτρων προστασίας. Τέλος, επείγει η ενεργοποίηση της Πολιτείας για το θέμα αυτό στο πλαίσιο των διαδικασιών που έχει δρομολογήσει ο ΟΗΕ και η Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα.

 

* Μελέτη του 

Χρίστου Τσαντήλα, Δρ. Γεωπόνου – Εδαφολόγου, πρ. Τακτικού Ερευνητή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και Διευθυντή του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών (σήμερα Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

 

Διαβάστε ακόμη: