Γεννήθηκε το 1975 στη Γαλλία. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες με ειδίκευση στην οικονομική ανάλυση και πολιτική (Maîtrise en Sciences Economiques, Mention Analyse et Politique Economiques) στο Πανεπιστήμιο Pierre Mendès France (UPMF – Grenoble II). Από το 2000 εργάζεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για οργανισμούς όπως το Eurofound, ITC-ILO, ECORYS. Από το 2015 έως το 2019 εργάστηκε ως σύμβουλος (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης/Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης) σε θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής στα εξής πεδία: (α) Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (β) Στρατηγική μετόχου του Ελληνικού Δημοσίου & επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος (γ) Κοινωνική πολιτική (δ) Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, ενσωμάτωση ΣΒΑ του ΟΗΕ, σχέσεις με ΟΟΣΑ).
Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σχετικά με:
1. Το σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών
2. Τις δημόσιες και μεικτές επιχειρήσεις, τη ρύθμιση των «βιομηχανιών δικτύου» (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ταχυδρομικές υπηρεσίες και μεταφορές) και τις ΥΓΟΣ.
3. Τη στρατηγική και τις πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, τις πολιτικές για τον τριτογενή τομέα και τη μεταποίηση.
4. Τις πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση/συνοχή.
5. Τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, την πρόληψη και διαχείριση της αλλαγής.
Είναι εγκεκριμένος εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σχετικά με τη διοίκηση δημόσιων επιχειρήσεων, τις ΜμΕ και το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.
Μιλάει γαλλικά (μητρική γλώσσα), αγγλικά και ισπανικά.

Προσωπικός ιστότοπος