Λίγα λόγια για το ΕΝΑ


Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ είναι ένα κέντρο συνδιαμόρφωσης και προώθησης εναλλακτικών προτάσεων εφαρμόσιμης πολιτικής, ένας ανοιχτός και ζωντανός χώρος ανταλλαγής και διάδοσης προοδευτικών απόψεων και ιδεών.

Από την ίδρυσή του, την άνοιξη του 2017, το ΕΝΑ λαμβάνει ενεργά μέρος στη δημόσια συζήτηση για τα διακυβεύματα του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος, αξιοποιώντας τον πλούτο της παραγόμενης γνώσης. Στην κατεύθυνση αυτή, συσπειρώνει γύρω του επιστήμονες και ερευνητές και ενθαρρύνει συνέργειες και συμπράξεις με επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.ά. φορείς και συλλογικότητες, καθώς και με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στόχος του είναι τόσο η κριτική επανεξέταση των κυρίαρχων θεωρητικών προσεγγίσεων και πολιτικών πρακτικών όσο και η παραγωγή, επεξεργασία και αξιολόγηση προτάσεων πολιτικής για την προώθηση της ισόρροπης, δίκαιης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης, την άρση των ανισοτήτων και αποκλεισμών και την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών.

 

Στόχοι & δράσεις

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, το ΕΝΑ:

* Έχει συγκροτήσει Κύκλους (Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης | Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευημερίας | Πολιτικής Ανάλυσης | Ευρωπαϊκών & Διεθνών Εξελίξεων) για το συντονισμό των Ομάδων Εργασίας, καθώς και Παρατηρητήρια (Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευημερίας | Κοινών) και Κέντρα (Πολιτικής Θεωρίας).

* Εκδίδει με σταθερή περιοδικότητα Δελτία ανάλυσης (της οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας, των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και των βασικότερων κοινωνικών δεικτών).

* Εκπονεί μελέτες με γνώμονα την αναζήτηση πρωτότυπων λύσεων σε σύγχρονες προβληματικές.

* Δημοσιεύει κείμενα εργασίας και πολιτικής στα πεδία της οικονομίας, της πολιτικής, της κοινωνίας και του πολιτισμού.

* Εκδίδει μονογραφίες & συλλογικούς τόμους.

* Διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια.

* Διενεργεί έρευνες κοινής γνώμης που ανιχνεύουν τάσεις και αποτυπώνουν στάσεις της ελληνικής κοινωνίας.

 

Οργάνωση & λειτουργία

 

Το ΕΝΑ είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο, που στηρίζεται στην οικονομική συνδρομή των μελών και των φίλων του, καθώς και σε χορηγίες και δωρεές.

Τη συνολική δραστηριότητα του ΕΝΑ, το ερευνητικό του πρόγραμμα και το δίκτυο συνεργατών που πλαισιώνουν τη δράση του συντονίζει και επιμελείται μια ομάδα βασικών συντελεστών. Η παρέμβαση του ΕΝΑ στη δημόσια σφαίρα οργανώνεται με επίκεντρο θεματικές ομάδες έργου, οι οποίες αφενός επιμελούνται τις περιοδικές εκδόσεις του Ινστιτούτου και αφετέρου αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση ad hoc projects. Κάθε ομάδα εργασίας διαθέτει έναν επικεφαλής-συντονιστή.

Το ΕΝΑ συνεπικουρείται στο ερευνητικό του έργο από το Γνωμοδοτικό του Συμβούλιο, που συγκροτείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον κορμό του εγχειρήματος αποτελεί η Γενική Συνέλευση των μελών, τα οποία συναποφασίζουν στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών.

 

Υποστήριξη

 

Ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, το ΕΝΑ στηρίζεται στα μέλη, τους φίλους και τους ενισχυτές του για να επεκτείνει και να εμπλουτίζει τη δραστηριότητά του.

Ιδιαίτερα κρίσιμη για την προώθηση των σκοπών του είναι η συνεισφορά των υποστηρικτών του εγχειρήματος. Χάρη σε αυτή, το ΕΝΑ αναβαθμίζει διαρκώς τη δράση του, θέτοντας ολοένα υψηλότερους στόχους και αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες.