Ανάλυση του Σπύρου Θηβαίου, Οικονομολόγου, Αναλυτή, με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση των ευρημάτων της μεγάλης πανελλαδικής κοινωνικής έρευνας του ΕΝΑ για τους όρους και την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα σήμερα →

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια στην πολιτική ανάλυση παρουσιάζεται και αναλύεται ενδελεχώς το ζήτημα της κρίσης εκπροσώπησης. Πολλά άτομα αποστασιοποιούνται από την πολιτική με έναν τρόπο που -ας μου επιτραπεί ο όρος- είναι βαθιά «πολιτικά απολιτικός». Αυτό οδηγεί σε μία κατάσταση που παρουσιάζονται μεγάλες μάζες που είναι δύσκολο να αναλυθούν πολιτικά και που δεν δηλώνουν σαφείς προτιμήσεις/προθέσεις αλλά παρόλα αυτά έχουν κάποια συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η μη εκπροσώπηση στον άξονα αριστερά/δεξιά. Αρκετά ζητήματα συγκυρίας που σε άλλες χρονικές περιόδους συγκροτούσαν συνθήκες για σαφείς και αποφασισμένες πολιτικές επιλογές σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, πλέον προσπερνιούνται ή μετασχηματίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια το κέντρο φαίνεται να εκπροσωπείται με ταυτοτικά αλλά και μη ταυτοτικά χαρακτηριστικά επί του άξονα Α-Δ (αριστερά-δεξιά, 0=αριστερά, με 5=κέντρο, 10=δεξιά). O Ηλίας Νικολακόπουλος ανέφερε το κέντρο ως ένα χώρο με δύο όψεις. Με την μία όψη να είναι αυτή της μετριοπάθειας και την άλλη αυτή της διπλής αντίθεσης απέναντι στην έννοια τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς. Η τελευταία όψη ορίζεται ως έννοια της ταυτότητας του κέντρου. Η όψη της μετριοπάθειας «οφείλει» να ανήκει τόσο στην ευρύτερη κεντροαριστερά όσο και στην κεντροδεξιά («4-6»). Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, τα τελευταία χρόνια ο μεσαίος χώρος-κέντρο πλειοψηφικά ορίζεται ως χώρος «διπλής μετριοπάθειας» χωρίς ταυτότητα και σπονδυλική στήλη. Εν τέλει πόσο βέβαιοι μπορούμε να είμαστε ότι ένα άτομο που δηλώνει «5» ανήκει στο ταυτοτικό ή μη ταυτοτικό κέντρο και δεν μετακινείται στο 4 ή το 6 ή ακόμα και ότι δεν μετακινείται στην επιλογή του ότι δεν το εκφράζει ο άξονας αριστεράς δεξιάς; Μεγάλη μερίδα αυτού του κόσμου μετακινείται εντόνως εκλογικά ειδικά με αρχή κατά πολλούς τις εκλογές του 2009. Αυτή η μεταβλητότητα και η ρευστότητα οδηγούν παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια πολλές αναλύσεις/μετρήσεις να ελέγχονται για την αξιοπιστία ή την εγκυρότητά τους. Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλονται σε φαινόμενα διαφθοράς και πολιτικής πίεσης και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τον κανόνα. Το ζήτημα, όμως, της ενδεχόμενης μη εγκυρότητας (δηλαδή τα αποτελέσματα των μετρήσεων να μην επιβεβαιώνονται) που παρουσιάζεται συχνότερα τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στα γραφόμενα της παραπάνω παραγράφου, τα οποία τα διαθέσιμα μεθοδολογικά εργαλεία δεν επιτυγχάνουν να ερμηνεύσουν.

Λόγω των παραπάνω κρίνεται αν όχι απαραίτητη, τότε σίγουρα ιδιαίτερα χρήσιμη, η χρήση των διαγνωστικών και προβλεπτικών analytics από τα συλλογικά πολιτικά υποκείμενα και τα ερευνητικά ινστιτούτα. Όχι αντιπαραθετικά στη χρήση της περιγραφικής στατιστικής (παρουσίαση των ευρημάτων των μετρήσεων συγκριτικά ανά κατηγορίες ερωτώμενων) που αποτελεί το πρώτο σκέλος των analytics αλλά επικουρικά/επιπρόσθετα με στόχο την ανάλυση της «ποιότητας των καιρών» όπως θα ανέφερε ο Μακιαβέλλι, με απώτερο στόχο, επιπροσθέτως της αρχικής καταγραφής τάσεων και την ανάλυση της «κατάστασης» πριν από τον σχεδιασμό της στρατηγικής των πολιτικών υποκειμένων. Η συγκεκριμένη επιλογή ανάλυσης τα τελευταία χρόνια εγείρει αξιόλογα ερωτήματα και ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ηθική υπόσταση μίας τέτοιας προσέγγισης. Πράγματι στο παρελθόν υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα χειραγώγησης εκλογικών προτιμήσεων σε διάφορες χώρες και εκτός των ΗΠΑ που είναι το πιο γνωστό παράδειγμα. Αυτά όμως τα προβλήματα οφείλονται στον τρόπο συλλογής δεδομένων χωρίς την θέληση ή τη γνώση των ατόμων και όχι στη χρήση των διαγνωστικών αναλύσεων αυτών καθ’ αυτών. Εξάλλου τέτοιες αναλύσεις παρουσιάζονται από τη δεκαετία του ‘70. Στο παρόν κείμενο γίνεται ανάλυση σε δείγμα 800 ατόμων της κοινωνικής έρευνας του ΕΝΑ σε συνεργασία με την Prorata[1].

Μεθοδολογία

Με αφορμή τα παραπάνω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα προβλεπτικών μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης που οι εξαρτημένες μεταβλητές (το ζητούμενο) θα είναι η «ψήφος» ή «μη ψήφος» στα δύο μεγαλύτερα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι προβλεπτικοί παράγοντες (ανεξάρτητες μεταβλητές) είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που ιεραρχούν τα ερωτώμενα άτομα και τα κυρίαρχα, κατά την κρίση τους, προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο τα ερωτώμενα άτομα είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν έως δύο κυρίαρχα συναισθήματα και έως τρία κυρίαρχα σημαντικά προβλήματα. Οι μεταβλητές προβλημάτων της χώρας, συναισθημάτων και ψήφου είναι κατηγορικές σε μορφή ψευδομεταβλητής δηλαδή ναι/όχι. Η επιλογή των μεταβλητών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αναλυθούν δεδομένα με αρκετά ικανό δείγμα. Στόχος, εκτός της συσχέτισης, είναι και να ιεραρχηθούν σχέσεις αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στην ψήφο και στα συναισθήματα/πολιτικά ζητήματα.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ιεραρχήσουμε σε μέγεθος την επίδραση και το ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε μία εκλογική προτίμηση.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε επίπεδο σημαντικότητας της τάξης του 10%. Τα αποτελέσματα προφανώς δεν έχουν στόχο να προβλέψουν με απόλυτα ακρίβεια την επιλογή ψήφου καθώς προφανώς υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή ψήφου, αλλά να ιεραρχηθούν οι προβλεπτικοί παράγοντες.

Αποτελέσματα – ερμηνεία μοντέλων

Η πρώτη ανάλυση αφορά στα συναισθήματα και ύστερα η δεύτερη βάσει ποιων προβλημάτων αξιολογούν ως σημαντικά τα ερωτώμενα άτομα. Οι στατιστικοί έλεγχοι αξιοπιστίας των μοντέλων παρουσιάζονται στο παράρτημα μαζί με της καμπύλες ROC. Μεταβλητές με p-value μικρότερο του 0,1 ορίζονται ως στατιστικά σημαντικές. Αντιστοίχως μεταβλητές με p-value μεγαλύτερο του 0,1 ορίζονται ως στατιστικά μη σημαντικές και άρα δεν φαίνεται να επηρεάζουν στην επιλογή ψήφου. Τα συμπεράσματα εξάγονται από τον Λόγο Πιθανοτήτων που προκύπτει από την λογιστική παλινδρόμηση και στην ουσία είναι οι τιμές συντελεστών Β (log-odds) υψωμένες στην σταθερά e (e= 2.71828). Ο λόγος σχετικών πιθανοτήτων ή λόγος πιθανοτήτων  (Οdds-Ratio) για κάθε μεταβλητή ορίζει την πιθανότητα του να συμβεί κάτι έναντι του να μην συμβεί, συγκρίσει διαφορετικών κατηγοριών. Εν προκειμένω αποτελεί το ενδεχόμενο ψήφου ή μη ψήφου (εξαρτημένη μεταβλητή) όταν αυξάνεται κατά μία μονάδα ο προβλεπτικός παράγοντας (ανεξάρτητη μεταβλητή). Στην περίπτωση αυτή οι μεταβλητές μας είναι όλες «δίτιμες» δηλαδή ΝΑΙ/ΟΧΙ άρα η ερμηνεία είναι απλούστερη. Αν λοιπόν η τιμή του Λόγου Πιθανοτήτων είναι μεγαλύτερη του 1 τότε η μεταβλητή έχει θετική επίδραση στην ψήφο και αντιστοίχως αν η τιμή είναι μικρότερη του 1 τότε η μεταβλητή έχει αρνητική επίδραση στην ψήφο. Oι κατώτερες και ανώτερες ακραίες τιμές σε 90% Δ.Ε. (Διάστημα Εμπιστοσύνης) ορίζουν τις κατώτερες και ανώτερες αντίστοιχα που μπορεί να λάβει ο λόγος σχετικών πιθανοτήτων. Oι συγκρίσεις αυτές γίνονται στη βάση ότι οι άλλες μεταβλητές παραμένουν σταθερές.

Για την πιο απτή και κατανοητή ερμηνεία ο λόγος σχετικών πιθανοτήτων μετατρέπεται σε πιθανότητες. Δηλαδή, Πιθανότητα=(ΛΣΠ-1)*100%. Στις θετικές επιδράσεις μπορεί να είναι πιο κατανοητό απλά να διαβαστεί ο Λόγος Πιθανοτήτων σε περιπτώσεις η συγκριτική πιθανότητα  είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Παραδείγματα (υποθετικά): 

Μια τιμή Λόγου Σχετικών Πιθανοτήτων=1 για τον θυμό στην ΝΔ ορίζει ότι η πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος ΝΔ που νιώθει θυμό δεν διαφέρει σε σχέση με κάποιον που δεν νιώθει θυμό και η πιθανότητα αυτή ορίζεται ως 0%

Μια τιμή λόγου πιθανοτήτων= 0.75 για την ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην μεταβλητή «αν θεωρείτε σημαντικό πολιτικό ζήτημα τα εθνικά θέματα» σημαίνει ότι είναι 25% λιγότερο πιθανό κάποιος που θεωρεί σημαντικά τα εθνικά ζητήματα να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχέση με κάποιον που δεν τα θεωρεί (πιθανότητα =-25%).

Μια τιμή λόγου πιθανοτήτων=3.25 για την ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην  μεταβλητή που αφορά το αν θεωρεί κάποιο άτομο σημαντικό ζήτημα την διαφθορά σημαίνει ότι αυτό το άτομο είναι 225% πιο πιθανό (ή 3,25 φορές πιο πιθανό) να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχέση με κάποιο άτομο που δεν θεωρεί σημαντικό πολιτικό ζήτημα την διαφθορά (πιθανότητα 225%).

Συναισθήματα

Παρατηρείται ότι η Απογοήτευση, ο Θυμός, η Απελπισία, η Αποστροφή, και η Ελπίδα είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στο μοντέλο για την ΝΔ. Τιμές του ΛΣΠ μεγαλύτερες του 1 ορίζουν θετική σχέση και μικρότερες του 1 αρνητική σχέση αντίστοιχα.  Σε ό,τι αφορά την Ελπίδα -που είναι και η μόνη στατιστικά σημαντική μεταβλητή με θετική επίδραση για την ψήφο στη ΝΔ – κάποιο άτομο που αισθάνεται ελπίδα είναι πιο πιθανό κατά περίπου 2,294 φορές (ή κατά  περίπου 129% πιο πιθανό) να ψηφίσει ΝΔ έναντι κάποιου ατόμου που δεν αισθάνεται ελπίδα. Άτομα που αισθάνονται Θυμό είναι περίπου κατά 88,4% λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν ΝΔ σε σχέση με άτομα που δεν αισθάνονται Θυμό. Αντίστοιχα άτομα που αισθάνονται Απελπισία και Αποστροφή είναι 74,4% και 84,9% λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν ΝΔ σε σχέση με αυτά τα άτομα που δεν αισθάνονται τα παραπάνω συναισθήματα.

Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπάρχουν μεταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές, όπως και στην περίπτωση της ΝΔ. Συγκεκριμένα, από τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, θετική επίδραση παρουσιάζουν οι μεταβλητές Θυμός και Αποστροφή. Κάποιο άτομο που αισθάνεται Θυμό είναι σχεδόν 5 φορές πιο πιθανό να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχέση με άτομα που δεν αισθάνονται θυμό (388% πιο πιθανό). Αντίστοιχα κάποιο άτομο που αισθάνεται Αποστροφή είναι 2,844  φορές πιο πιθανό (184% πιο πιθανό) να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχέση με άτομα που δεν αισθάνονται αποστροφή. Τέλος. η ελπίδα έχει αρνητική επίδραση με την πιθανότητα να ψηφίσει κάποιο άτομο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αισθάνεται ελπίδα είναι 69.9% μικρότερη σε σχέση με άτομα που δεν αισθάνονται ελπίδα.

Συγκεντρωτικά: Τα συναισθήματα του φόβου και της αισιοδοξίας φαίνεται να μην έχουν σημαντική στατιστική επίδραση για την ψήφο και στα δύο κόμματα. Για την ΝΔ θετική επίδραση παρουσιάζεται να έχει μόνο η ελπίδα. Ενώ αρνητική παρουσιάζεται να έχουν η απογοήτευση, ο θυμός, η απελπισία και η αποστροφή. Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θετική επίδραση παρουσιάζεται να έχει ο θυμός και η αποστροφή ενώ αρνητική η ελπίδα.

 

Προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα

Σε ό,τι αφορά στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, έχουν επιλεγεί ως προβλεπτικοί παράγοντες εκείνοι που τουλάχιστον το 25% του δείγματος έχει αξιολογήσει ως τους τρεις πιο σημαντικούς σύμφωνα με την ερώτηση. Αυτοί είναι, η «ακρίβεια», οι «χαμηλοί μισθοί/συνθήκες εργασίας», τα «εθνικά θέματα» και τέλος «διαφθορά και θέματα διαφάνειας». Οι παρακάτω έλεγχοι διενεργούνται σε επίπεδο εμπιστοσύνης 10% με τους στατιστικούς ελέγχους και τις καμπύλες ROC να παρουσιάζονται στο παράρτημα αντίστοιχα. Στην περίπτωση τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. και οι τέσσερις παράγοντες είναι στατιστικά σημαντικοί με θετική επίδραση να έχει μόνο ο παράγοντας Εθνικά θέματα ενώ οι υπόλοιποι τρεις να έχουν αρνητική επίδραση.

Αρχικά για την ΝΔ, θετική επίδραση έχει η μόνο η μεταβλητή των Εθνικών Θεμάτων. Για κάποιο άτομο που θεωρεί ότι ένα από τα τρία κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι τα εθνικά θέματα, είναι 3,32 (232,4%) φορές πιο πιθανό να ψηφίσει ΝΔ έναντι κάποιου ατόμου που δεν τα σταθμίζει ως σημαντικά. Αντίστοιχα σε σχέση με τα εθνικά θέματα που είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ισχύος παράγοντας επίδρασης, η διαφθορά και θέματα διαφάνειας, οι χαμηλοί μισθοί / συνθήκες εργασίας και η Ακρίβεια έχουν αρνητική επίδραση.  Την πιο σημαντική επίδραση έχει η Διαφθορά, με 85,8% μικρότερη πιθανότητα ψήφου στην ΝΔ για κάποιο άτομο που την αξιολογεί ως σημαντικό ζήτημα εν αντιθέσει με κάποιο άτομο που δεν την αξιολογεί ως σημαντικό ζήτημα. Τα ποσοστά εδώ μπορεί να είναι όμως αποπροσανατολιστικά. Με αντιστροφή του ΛΣΠ μπορούμε να δούμε τον λόγο μη ψήφου/ψήφου. Ενώ τα εθνικά θέματα είναι στο 3,32, τα ζητήματα διαφθοράς έχουν αντίστροφο ΛΣΠ περίπου στο 7. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο που αξιολογεί ως σημαντικά τα ζητήματα διαφθοράς είναι 7 φορές πιο πιθανό να μη ψηφίσει ΝΔ έναντι κάποιου ατόμου που δεν τα θεωρεί σημαντικά. Αντίστοιχα, για τους Χαμηλούς μισθούς/ Συνθήκες εργασίας είναι πιο πιθανό το ενδεχόμενο μη ψήφου κατά 2,32 φορές μεγαλύτερο και σε ότι αφορά την Ακρίβεια κατά 1,73 φορές μεγαλύτερο, πάντα σε σύγκριση με άτομα που δεν θεωρούν σημαντικά αυτά τα θέματα αντίστοιχα.

Τέλος σε ό,τι αφορά την ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι ίδιοι παράγοντες έχουν αντίθετη  επίδραση. Για την ακρίβεια είναι κατά 93,7% πιο πιθανό κάποιο άτομο που την θεωρεί ως πρόβλημα να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχέση με κάποιο άτομο που δεν την θεωρεί. Αντίστοιχα 53,4% για τους χαμηλούς μισθούς / συνθήκες εργασίας και 6,725 φορές (572,5%) για την διαφθορά και τα θέματα διαφάνειας. Στα εθνικά θέματα, που έχουν αρνητική επίδραση, είναι λιγότερο πιθανό κατά 81,4% κάποιο άτομο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εν αντιθέσει με κάποιο άτομο που δεν τα θεωρεί σημαντικά, ή 5,3 φορές πιο πιθανό να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πάντα σε σχέση με κάποιο άτομο που δεν θεωρεί σημαντικά τα εθνικά θέματα.

Συγκεντρωτικά: Τα εθνικά θέματα είναι η μόνη μεταβλητή με θετική επίδραση για την ΝΔ. Αντίστοιχα είναι η μόνη με αρνητική επίδραση για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και για τα δύο κόμματα όμως, η μεταβλητή με την μεγαλύτερη επίδραση (συγκρίνοντας τις απόλυτες τιμές των Log-Odds (στήλη Β) είναι η διαφθορά και θέματα διαφάνειας με αρνητική επίδραση για ΝΔ και θετική για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συμπεράσματα

Τα συναισθήματα φαίνεται να έχουν είτε λογική στήριξης είτε λογική αντίδρασης στην κυβέρνηση.

Το συναίσθημα της ελπίδας έχει  θετική επίδραση για την ψήφο στη ΝΔ και αρνητική-αποτρεπτική για την ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το αντίστροφο ισχύει για τα αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός και η αποστροφή, που έχουν θετική επίδραση για την ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αρνητική για την ψήφο στη ΝΔ αντίστοιχα.

Για τη μη πρόθεση ψήφου στη ΝΔ πέρα από τον θυμό, επηρεάζουν αρνητικά η αποστροφή, η απελπισία και η απογοήτευση. Υπέρ της ψήφισης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λειτουργεί πέρα από τον θυμό, η ελπίδα και η αποστροφή.

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα βάσει της λογικής υπόθεσης. Ακρίβεια και εργασιακά καθώς και ζητήματα διαφάνειας ευνοούν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε αντίθεση με τη ΝΔ.

Στα εθνικά θέματα η σχέση είναι η αντίστροφη καθιστώντας τα ως ισχυρό παράγοντα για την ψήφο στη  ΝΔ.

Παρ’ όλα αυτά ισχυρότερος από όλους τους παράγοντες και για τις δύο ψήφους παρουσιάζεται η διαφθορά και η διαφάνεια. Ακόμα πιο ισχυρός από την ακρίβεια και τα εργασιακά.

Οι καμπύλες ROC μας δείχνουν ότι και τα 4 μοντέλα -βάσει των τιμών AUC κοντά στο 0,8- έχουν εξαιρετική διακριτική ικανότητα και είναι αρκετά αξιόπιστα για μπορούν να λειτουργήσουν έγκυρα για την αξιολόγηση και ανάλυση των προβλεπτικών παραγόντων που ερευνώνται.

Τα ποσοστά και οι λόγοι που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά, καθότι λειτουργούν σε πλαίσιο που δεν ερμηνεύεται πλήρως η μεταβλητότητα της ψήφου με βάση την μεταβλητότητα στους προβλεπτικούς παράγοντες. Τα μοντέλα δηλαδή θεωρούνται ως κλειστά συστήματα που μόνο τα κύρια συναισθήματα ή μόνο τα κύρια πολιτικά ζητήματα αντίστοιχα ερμηνεύουν την πρόθεση ψήφου με κάθε μεταβλητή να ερμηνεύεται όταν όλες οι άλλες στο μοντέλο παραμένουν σταθερές. Παρ’ όλα αυτά, η σύγκριση μεταξύ των παραγόντων σε μέγεθος και σε επίδραση μπορεί με ασφάλεια να θεωρηθεί έγκυρη.

Συνδυαστικά, ο θυμός και η παρουσία διαφθοράς φαίνεται να είναι με μεγάλη ισχύ παράγοντες καταψήφισης της ΝΔ και υπερψήφισης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σύμφωνα με τις απόλυτες τιμές των συντελεστών B (log ratio) των αποτελεσμάτων των λογιστικών παλινδρομήσεων. 

 

Βιβλιογραφία-Αναφορές

Pituch, K. A., & Stevens, J. P. (2016). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. Routlidge.

Gönen, M. (2007). Analyzing receiver operating characteristic curves with SAS. Cary, NC: SAS Institute.

[Παράρτημα]