Καταστατικό ΕΝΑ


 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του σωματείου «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ»

 

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ/ΕΔΡΑ

I. Συνιστάται επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ IΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» και τους διακριτικούς τίτλους «ΕΝΑ – Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών» και «Ινστιτούτο ΕΝΑ», διαζευκτικά χρησιμοποιούμενους. Η ξενόγλωσση επωνυμία του σωματείου είναι «ΕΝΑ Institute for Alternative Policies».
II. Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται ο δήμος Αθηναίων, τα δε γραφεία του λειτουργούν επί της οδού Ζαλοκώστα, αριθ. 8.
III. Η διεύθυνση των γραφείων του μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Το Ινστιτούτο μπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλους δήμους της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Το Ινστιτούτο έχει σκοπό μη κερδοσκοπικό και δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας, της ανάλυσης και της μελέτης της οικονομικής επιστήμης, καθώς και της κοινωνικής έρευνας.
Ειδικότερα, σκοποί του Ινστιτούτου είναι οι εξής:

α. Η παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με την οικονομία, την κοινωνία, τους θεσμούς, την πολιτική και το περιβάλλον.
β. Η μελέτη εφαρμοσμένων εναλλακτικών πολιτικών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα και η διατύπωση προτάσεων προσαρμογής τους στις ανάγκες της κοινωνίας.
γ. Η έρευνα και η τεκμηρίωση ζητημάτων οικονομίας, κοινωνικών θεμάτων και θεμάτων περιβάλλοντος και η ευρεία δημοσιοποίησή τους.
δ. H επόνηση πολιτικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών.
ε. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών.
στ. Η μελέτη οργάνωσης της οικονομίας.
ζ. Η καθιέρωση οικονομικών ενισχύσεων σε φυσικά πρόσωπα για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και διατριβών σχετικών προς τους σκοπούς του Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΣΑ

Μέσα για την επιδίωξη των σκοπών του Ινστιτούτου είναι:

α. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, μελέτης ή/και έρευνας, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β. Η δημιουργία δικτύου επιστημονικών συνεργατών από μέλη ή υποστηρικτές του Ινστιτούτου για την πραγμάτωση των σκοπών του και τη διάδοση των παραγόμενων ιδεών και μελετών.
γ. Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών διαλέξεων, συζητήσεων, ομιλιών, εκθέσεων και εν γένει εκδηλώσεων.
δ. Η έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και εν γένει εντύπων, καθώς και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του Ινστιτούτου.
ε. Η συνεργασία με άλλα, όμοιου ή συναφούς σκοπού, νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
στ. Η συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ζ. Η παραγωγή και προβολή ταινιών, βίντεο, DVD κ.ά. και η χρήση κάθε ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού μέσου και υλικού.
η. Κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΛΗ

I. Την ιδιότητα του μέλους μπορούν να αποκτήσουν φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερευνητικά με τους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου ή επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του.
II. Σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Ινστιτούτο, στην πολιτεία ή στην κοινωνία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Ινστιτούτου, να απονεμηθεί η ιδιότητα του επίτιμου μέλους.
III. Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τις απόψεις τους, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου σε αυτές, καθώς και των δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
IV. Για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Ινστιτούτου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
V. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσει την ιδιότητα μέλους όποιος έχει στερηθεί τελεσίδικα το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα ένωση προσώπων ή συνεταιρισμό, καθώς και όποιος έχει στερηθεί τελεσίδικα τη δικαιοπρακτική του ικανότητα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

I. Τα μέλη του Ινστιτούτου δικαιούνται:

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες για λήψη αποφάσεων.
γ. Να εκλέγουν τα όργανα του Ινστιτούτου και να εκλέγονται σε αυτά.
δ. Να απολαύουν κάθε δικαιώματος που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Ινστιτούτου.
ε. Να αποχωρούν από το Ινστιτούτο ελεύθερα, με υποβολή σχετικής επιστολής, δήλωσης ή αίτησης.
II. Μέλη του Ινστιτούτου που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν, εφόσον η αποχώρησή τους ήταν ομαλή και δεν είχε διαταράξει τη λειτουργία του Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

I. Τα μέλη του Ινστιτούτου οφείλουν:

α. Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του.
β. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις.
γ. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.
δ. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καταβάλλοντας την εφάπαξ δαπάνη (δικαίωμα) εγγραφής, τις τακτικές συνδρομές, καθώς και τις τυχόν έκτακτες εισφορές. Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται υποχρεούνται στην καταβολή των συνδρομών τους μέχρι την αποχώρηση ή τη διαγραφή. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν παρέλθει έτος δεν υποχρεούνται να καταβάλουν εκ νέου τη δαπάνη εγγραφής και την τακτική συνδρομή.
ε. Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αρχές του Ινστιτούτου, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

II. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

I. Διαγραφή μέλους του Ινστιτούτου επιτρέπεται στις περιπτώσεις που παραβιάζονται διατάξεις του καταστατικού ή/και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση.
II. Η διαγραφή αποφασίζεται ιδίως αν το μέλος δεν εκπληρώσει επί δύο (2) συνεχόμενα έτη τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Ινστιτούτο, καθώς και αν αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Ινστιτούτου ή καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
III. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στη διαγραφή μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
IV. Μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί, με απόφαση του οργάνου που έλαβε τη σχετική απόφαση, να επανεγγραφεί κατόπιν αιτήσεώς του, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

I. Πόροι του Ινστιτούτου είναι:

α. Οι τακτικές συνδρομές των μελών και η εφάπαξ δαπάνη (δικαίωμα) εγγραφής.
β. Οι έκτακτες εισφορές των μελών, που καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο ΙΙ, καθώς και οι εθελοντικές οικονομικές ενισχύσεις τους.
γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Ινστιτούτου.
δ. Χορηγίες και οικονομικές ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών του.
ε. Τα έσοδα από έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και εν γένει εντύπων.
στ. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Ινστιτούτο που γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση διαφωνίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ζ. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νομίμως στο Ινστιτούτο.

II. Το ύψος των ποσών των υπό στοιχεία α και β περιπτώσεων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς κριθεί σκόπιμο να υπερβεί το τριπλάσιο του ύψους της ισχύουσας εκάστοτε τακτικής συνδρομής, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

I. Η διαχείριση των οικονομικών του Ινστιτούτου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές διενεργούνται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
II. Ο οικονομικός απολογισμός, η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
III. Για τα πάσης φύσεως έσοδα του Ινστιτούτου εκδίδονται σχετικά παραστατικά, και συγκεκριμένα αποδείξεις εισπράξεων, που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Ινστιτούτου ή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί καθήκοντα Ταμία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΙΙ του άρθρου 15.
IV. Από τα έσοδα του Ινστιτούτου κρατείται στο Ταμείο χρηματικό ποσό ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, το δε υπόλοιπο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Ινστιτούτου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος του παραπάνω ποσού.
V. Οι αναλήψεις και πληρωμές διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί το Ινστιτούτο σε οποιοδήποτε τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Υπεύθυνος για την κίνηση του λογαριασμού είναι ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί καθήκοντα Ταμία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο ΙΙ του άρθρου 15, υπεύθυνοι για την κίνηση του λογαριασμού του Ινστιτούτου είναι και οι δύο (Αντιπρόεδρος και Ταμίας), ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά. Αν δεν έχουν ανατεθεί καθήκοντα Ταμία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου δύναται να αναθέτει, με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση που φέρει την υπογραφή του θεωρημένη για τη γνησιότητά της από αρμόδια Αρχή, την κίνηση του λογαριασμού του Ινστιτούτου σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν απόφασης του τελευταίου.
VI. Για διευκόλυνση των συναλλαγών του Ινστιτούτου επιτρέπεται η σύνδεση του τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων του Ινστιτούτου με χρεωστική κάρτα, καθώς και η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών internet banking.
VII. Δικαιούχος της χρεωστικής κάρτας είναι το Ινστιτούτο και κάτοχός της ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα Ταμία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.
VIII. Για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη σύνδεση του τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων του Ινστιτούτου με χρεωστική κάρτα, στην έκδοση και παραλαβή χρεωστικής κάρτας και του μυστικού αριθμού της (PIN), καθώς και στην έκδοση, παραλαβή και ενεργοποίηση των μυστικών κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-banking, αρμόδιος ορίζεται ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου, ο οποίος υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, εκτός αν έχουν ανατεθεί καθήκοντα Ταμία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ισχύουν, κατ’ αναλογία, τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο V.
IX. Δαπάνη που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει ληφθεί προηγουμένως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε οποιαδήποτε δε άλλη περίπτωση εφόσον έχει ληφθεί προηγουμένως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
X. Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, ο Αντιπρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και να ζητήσει στη συνέχεια τη σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Τα όργανα του Ινστιτούτου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των Μελών
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 11o
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

I. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Ινστιτούτου.
II. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων (καταβολή οφειλόμενων συνδρομών) μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
III. Είναι δυνατή η εκπροσώπηση οικονομικά τακτοποιημένου μέλους από άλλο μέλος του Ινστιτούτου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι εφοδιασμένο με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία παραμένει στο αρχείο του Ινστιτούτου. Κάθε μέλος μπορεί, κατά τα παραπάνω, να εκπροσωπήσει σε συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση ένα μόνο οικονομικά τακτοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου.
IV. Στις συνεδριάσεις επιτρέπεται να παρίσταται νομικός σύμβουλος του Ινστιτούτου.
V. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η αίτηση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επομένη υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης, τη σύγκληση αποφασίζει το δικαστήριο.
VI. Τα μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται προ επτά (7) τουλάχιστον ημερών και αναγράφει οπωσδήποτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και ως συνημμένο έγγραφο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει κάθε μέλος.
VII. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, χωρίς την τήρηση της προθεσμίας των επτά (7) ημερών.
VIII. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται αποκλειστικά τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης επιτρέπεται να συζητηθούν ύστερα από πρόταση του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
IX. Αποφάσεις είναι δυνατόν να ληφθούν και χωρίς τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης εάν όλα ανεξαιρέτως τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Ινστιτούτου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους επί συγκεκριμένων θεμάτων ή υπογράψουν τις σχετικές αποφάσεις διά περιφοράς.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

I. Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Ινστιτούτου που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση υπογράφουν στην τηρούμενη σχετική κατάσταση παρόντων.
II. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
III. Εάν δεν σχηματισθεί απαρτία, συνέρχεται νέα Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) την έβδομη ημέρα από την αρχικώς προσδιορισμένη ημερομηνία, με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερήσιας διάταξης, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι παρόντα.
IV. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη ενημερώνονται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, χωρίς τήρηση προθεσμίας. Εάν όμως παραστεί ανάγκη αλλαγής τόπου και ώρας σύγκλησης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα.
V. Η ύπαρξη ή μη απαρτίας διαπιστώνεται και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου, ο οποίος εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης για τη διεύθυνση των εργασιών της και Γραμματέας για την τήρηση των Πρακτικών. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Πρόεδρο του Ινστιτούτου για να επιμεληθεί την καταχώρισή τους στα αρμόδια βιβλία.
VI. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή αν δεν σχηματισθεί απόλυτη πλειοψηφία υπέρ κάποιας πρότασης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και, αν υπάρξει πάλι το ίδιο αποτέλεσμα (ισοψηφία ή αδυναμία σχηματισμού απόλυτης πλειοψηφίας), υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Αποφάσεις που αφορούν σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Ινστιτούτου, σε θέματα εμπιστοσύνης ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
VII. Κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
VIII. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού ή του νόμου είναι ακυρώσιμες, η δε ακυρότητά τους κηρύσσεται από το δικαστήριο κατόπιν αγωγής μέλους που δεν έχει συναινέσει ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

I. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Ινστιτούτου διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια κατά τη διάρκεια της σχετικής εκλογικής-απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.
II. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του καταστατικού.
III. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου, καθώς και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
IV. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται με φανερή ψηφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία αμέσως μετά την εκλογή της συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρό της.
V. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε για την Ελεγκτική Επιτροπή.
VI. Η εφορευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, σύμφωνα με τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, την ομαλή διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας, την έκδοση των αποτελεσμάτων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων με τη σειρά εκλογής, καθώς και τη σύνταξη Πρακτικού αρχαιρεσιών.
VII. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει χωριστά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων α) Προέδρων και Αντιπροέδρων, β) λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

I. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ινστιτούτου αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
II. Θέματα που απορρίπτονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να επαναφερθούν.
III. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

α. Η εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, καθώς και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
β. Η λήψη αποφάσεων: i) επί του απολογισμού του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και του προγραμματισμού δράσεων του Ινστιτούτου, ii) επί του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, iii) επί της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ. Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.
δ. Η επιλογή των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
ε. Η εποπτεία και ο έλεγχος των οργάνων του Ινστιτούτου και η απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
στ. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των αιρετών οργάνων του Ινστιτούτου για σπουδαίο λόγο και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, καθώς και η διαγραφή μελών του Ινστιτούτου στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό.
ζ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
η. Η κτήση από επαχθή αιτία κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
θ. Η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών προς το Ινστιτούτο, σε περίπτωση διαφωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
ι. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ια. Η θέσπιση έκτακτων εισφορών, σε περίπτωση που υπερβαίνουν το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.
ιβ. Η λήψη απόφασης για συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα και σε ενώσεις με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με το Ινστιτούτο.
ιγ. Η επιλογή του δικαιούχου στον οποίο θα περιέλθει η περιουσία του Ινστιτούτου σε περίπτωση διάλυσής του.
ιδ. Η τροποποίηση του καταστατικού του Ινστιτούτου.
ιε. Η έγκριση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
ιστ. Η διάλυση του Ινστιτούτου και η μεταβολή του σκοπού του.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκατρία (13) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά. Εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι τριετής.
II. Τα αξιώματα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου απονέμονται από τη Γενική Συνέλευση, που προβαίνει σε απευθείας (άμεση) εκλογή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθήκοντα Γραμματέα ή και Ταμία σε μέλη του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Με την ίδια απόφαση καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.
III. Ο εκάστοτε αριθμός των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για την εκλογή του.
IV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται ή διαγράφονται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά, κατά τη σειρά εκλογής τους.
V. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις συνέπειες των αποφάσεών του, εκτός εάν εξέφρασαν τη διαφωνία τους στη συνεδρίαση για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης και η διαφωνία τους αυτή έχει καταγραφεί στα Πρακτικά.
VI. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τα 2/3 των μελών, παραλειπομένου του κλάσματος, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του (μη υπολογιζομένου του κλάσματος).
VII. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
VIII. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
IX. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό ενημερώνεται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.
X. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με έγγραφες ή ηλεκτρονικές προσκλήσεις που αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
XI. Σε έκτακτες περιπτώσεις, τα μέλη καλούνται χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, ακόμη και κατά την ημέρα της συνεδρίασης, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
XII. Κατά τον μήνα Αύγουστο δεν συγκαλείται τακτική συνεδρίαση.
XIII. Μέλος που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Πρόεδρο.
XIV. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα κάθε φορά μέλη και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε την ημερομηνία συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τα παρόντα και απόντα μέλη, τις εισηγήσεις/τοποθετήσεις, το περιεχόμενο των αποφάσεων και την ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία λήψη τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση του Ινστιτούτου, ενεργώντας όλες τις πράξεις που αφορούν στην εν γένει λειτουργία του. Ενδεικτικά:

α. Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή των μελών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό.
β. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
γ. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
δ. Παρακολουθεί και προωθεί την πραγμάτωση των σκοπών του Ινστιτούτου και έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του καταστατικού και της νομοθεσίας που αφορά στα σωματεία.
ε. Ορίζει τον επιστημονικό υπεύθυνο του Ινστιτούτου.
στ. Αναθέτει καθήκοντα Ταμία ή/και Γραμματέα στα μέλη του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
ζ. Αποφασίζει για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιτροπών, δικτύου επιστημονικών συνεργατών και εν γένει οποιουδήποτε κατάλληλου σχήματος για την προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου.
η. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ινστιτούτου και αποφασίζει για τη διάθεση των δαπανών, εκτός αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
θ. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τις δράσεις του Ινστιτούτου, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
ι. Καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής των μελών του Ινστιτούτου, καθώς και των έκτακτων εισφορών, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. ΙΙ του άρθρου 8 του παρόντος.
ια. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Ινστιτούτου, καθώς για την πρόσληψη προσωπικού με οποιασδήποτε μορφής απασχόληση προς υποστήριξη της λειτουργίας του.
ιβ. Αποφασίζει για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών διαλέξεων, συζητήσεων, ομιλιών, εκθέσεων και εν γένει εκδηλώσεων για την προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου, καθώς και για την έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και πάσης φύσεως εντύπων και για τη δημοσίευση μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του.
ιγ. Αποφασίζει για την ίδρυση γραφείων εκτός του τόπου της έδρας του Ινστιτούτου.
ιδ. Αποφασίζει για τον εκάστοτε αριθμό των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, καθώς και για τη διάρκεια της θητείας του, και προτείνει τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και τα επίτιμα μέλη του Ινστιτούτου στη Γενική Συνέλευση.
ιε. Επιλαμβάνεται των θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε αυτό με άλλες διατάξεις του καταστατικού, καθώς και οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με το Ινστιτούτο και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

I. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και Αρχής, δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων, καθώς και στις πάσης φύσεως σχέσεις και συναλλαγές με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), πλην εκείνων που αφορούν σε ενέργειες οικονομικής διαχείρισης ενώπιον τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους V, VII, VIII του άρθρου 9.
β. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη τους και διευθύνει τις συζητήσεις.
γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχει την πρόοδο των εργασιών που έχουν τυχόν ανατεθεί στα μέλη του.
δ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο (ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί καθήκοντα Γραμματέα), την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Μεριμνά για την τήρηση και υπογραφή των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που δεν έχουν ανατεθεί καθήκοντα Γραμματέα σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη τους και διευθύνει τις συζητήσεις. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και μεριμνά για την τήρηση και υπογραφή των Πρακτικών.
ζ. Εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού και Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

II. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

I. Ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Ενεργεί τις πράξεις οικονομικής διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 9 του καταταστικού και εκπροσωπεί το Ινστιτούτο ενώπιον τραπεζών και εν γένει πιστωτικών ιδρυμάτων.
β. Επιβλέπει την τήρηση των λογιστικών και φορολογικών στοιχείων του Ινστιτούτου, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, επιμελείται για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ινστιτούτου προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το προσωπικό του Ινστιτούτου και γενικά προς οποιονδήποτε τρίτο.
γ. Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Ινστιτούτου του οικονομικού απολογισμού, του ισολογισμού και του προϋπολογισμού.
δ. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

II. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο των Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

I. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου.
II. Εκλέγεται με μυστική ψηφορορία από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
III. Η θητεία της είναι τριετής, τα δε μέλη της δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εφορευτικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

I. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο εκφράζει γνώμη επί του προγράμματος των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, καθώς και επί οποιουδήποτε άλλου θέματος τεθεί υπόψη του εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι απόψεις του δεν είναι δεσμευτικές.
II. Αποτελείται από πρόσωπα με αξιόλογη επιστημονική, πολιτική, κοινωνική ή επαγγελματική δράση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο.
III. Τα μέλη του επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Ο ενδεικνυόμενος εκάστοτε αριθμός των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και η διάρκεια της θητείας του καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του λήγει συγχρόνως με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
V. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου, κατ’ ελάχιστο μία φορά το χρόνο ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των μελών του, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του (μη υπολογιζομένου του κλάσματος). Τηρεί συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν οπωσδήποτε την ημερομηνία συνεδρίασης και τα θέματά της, τα παρόντα και απόντα μέλη, τα βασικά σημεία εισηγήσεων/τοποθετήσεων, τη διατύπωση αποφάσεων και την ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία λήψη τους.
VI. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου. Τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πρόσκληση που αποστέλλεται προ επτά (7) τουλάχιστον ημερών, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

I. Το καταστατικό του Ινστιτούτου τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Για τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
II. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την καταχώρισή της στα τηρούμενα από το αρμόδιο δικαστήριο βιβλία σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

I. Θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Ινστιτούτου μπορεί να ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό.
II. Ο Εσωτερικός Κανονισμός εισάγεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Το Ινστιτούτο μπορεί να διαλυθεί:

I. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οποτεδήποτε. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Από την ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας του Ινστιτούτου.
II. Με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, αν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή: α) αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί Διοικητικό Συμβούλιο ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το Ινστιτούτο σύμφωνα με το καταστατικό, β) αν ο σκοπός του Ινστιτούτου εκπληρώθηκε ή αν από τη μακροχρόνια αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί, γ) αν το Ινστιτούτο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.
III. Διαλύεται, επίσης, μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (10).

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Η περιουσία του Ινστιτούτου, σε περίπτωση διάλυσής του, δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την επιλογή του δικαιούχου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Το Ινστιτούτο μπορεί να μεταβάλει το σκοπό του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η συναίνεση όλων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Τα απόντα μέλη συναινούν εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΕΜΒΛΗΜΑ

Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα με το έτος ίδρυσής του, την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο και την έδρα του, καθώς και έμβλημα που εικονίζει αριστερόστροφο βέλος σε πλαίσιο κόκκινου χρώματος, το οποίο σχηματίζεται από το αριθμητικό ψηφίο «ένα» σε προβολή.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

I. Το Ινστιτούτο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

α. Μητρώο μελών
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών
ε. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων Εγγράφων και σχετικό αρχείο.

II. Το Ινστιτούτο μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρεί και άλλα βιβλία, ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις περί σωματείων του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε ως έχει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του που συνήλθε στα γραφεία του την 30ή Μαρτίου 2018.

 

Αθήνα 30 Μαρτίου 2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταυρούλα Μανώλη                                                                                 Νικόλαος Ερηνάκης